PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 

1. Vjazd na trať a rozjazd po zastavení

Pred vstupom na trať je cyklista povinný dôkladne sa oboznámiť s traťou a prekážkami vizuálne, aby posúdil svoje schopnosti zvládnuť jazdu po trati na bicykli. Cyklista, ktorý vošiel na cyklistickú trať, zastavil a po zastavení chce pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či neohrozuje seba alebo iného cyklistu. Akékoľvek zastavenie cyklistom na trati, pri ktorom cyklista nemá úmysel bezprostredne pokračovať v jazde, je cyklista povinný uskutočniť mimo vyznačenej trate, tak aby neohrozoval alebo neobmedzoval iných cyklistov v ich priebežnej jazde po trati.

2. Voľba smeru jazdy

Cyklistické trate sú jednosmerné štart-cieľ, cyklista musí dodržiavať smer jazdy určený označením trate.

3. Individuálna bezpečnosť a cyklistická výstroj

Cyklista môže používať cyklistickú výstroj len v stave a spôsobom, v ktorom výrobca zabezpečuje bezpečnosť pri používaní výrobku. Cyklista je povinný používať „full-face“ prilbu, rukavice, chrániče na lakte, kolená, chrbticu, hrudný kôš.

4. Ovládanie rýchlosti a spôsob jazdy

Cyklista ako účastník trate je povinný za každých okolností mať prehľad pred sebou. Rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, stavu trate a jednotlivých prekážok, najmä tak, aby neobmedzil alebo neohrozil iné osoby.

5. Ohľaduplnosť k iným osobám

Každá osoba prítomná na cyklistickej trati je povinná správať sa tak, aby neohrozila zdravie a život alebo nespôsobila škodu sebe a inému. Cyklista, ktorý jazdí za ďalším cyklistom nesmie ohroziť pred ním jazdiaceho cyklistu, musí dbať na dostatočný odstup, aby cyklistovi pred ním ponechal voľný priestor na jazdu. Rozstup medzi cyklistami na zjazdovej trati musí byť minimálne 50 m.

6. Predbiehanie

Na cyklistickej trati je prísny zákaz predbiehať iných cyklistov a cyklista je povinný dodržiavať smer jazdy.

7. Dodržiavanie označenia a pokynov

Cyklista sa zaväzuje dodržiavať a rešpektovať značenie cyklistickej trate a pokynov zamestnanca strediska. Pokyny traťových zamestnancov sú nadriadené traťovému značeniu.

8. Poskytnutie pomoci

Pri úraze na cyklistickej trati je cyklista povinný zastaviť na mieste nehody, v prípade potreby poskytnúť pomoc a bezprostredne oznámiť úraz oprávnenej osobe. Oprávnenou osobou je obsluha strediska, resp. ktorýkoľvek traťový zamestnanec. Ohlasovacie miesto je pokladňa strediska.

9. Upozornenie

Návštevník cyklistickej dráhy jazdí v cyklistickom parku na vlastnú zodpovednosť. Vstup osobám mladším ako 18 rokov je do cyklistického parku obmedzený a podlieha splneniu vymedzených podmienok. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu vstúpiť do parku len s písomným súhlasom rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý predložia pri kúpe lístku. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu vstúpiť na trať len v sprievode rodiča, resp. zákonného zástupcu alebo inej zodpovednej osoby, staršej ako 18 rokov, ktorá je povinná ho doprevádzať pri kúpe lístka a zároveň odovzdať písomne vyrozumenie a súhlas s účasťou cyklistu do 15 rokov pri jazdách na trati. Jazda na cyklistickej trati ako aj vstup do cyklistického parku je mimo prevádzkových hodín a bez zakúpenia lístka zakázaná. Návštevníkom je povolený vstup do cyklistického areálu len s povolením obsluhy strediska. Prevádzkovateľ cyklistickej trate je oprávnený zakázať činnosť na cyklistickej trati osobe, ktorá nedodržiava pravidlá podmienky stanovené týmto prevádzkovým poriadkom, pričom prevádzkovateľ je oprávnený takejto osobe odňať lístok bez možnosti vrátenia kúpnej ceny.

10. Obmedzenia v areáli

Zákaz vykonávania akejkoľvek činnosti okrem jazdenia na bicykli,

 Zákaz demontáže, modifikovania, poškodzovania značenia trate, prekážok a informačných tabúľ,

Zákaz vstupu osobám do 15 rokov vrátane bez dohľadu zodpovednej osoby a písomného súhlasu,

 Zákaz vstupu osobám od 15 do 18 rokov bez písomného súhlasu zákonného zástupcu,

Zákaz jazdenia na bicykli pod vplyvom alkoholu a/alebo omamných látok,

Zákaz používania sklenených nádob,

Zákaz fajčiť,

Zákaz vstupu s otvoreným ohňom,

Zákaz tlačenia bicykla proti smeru jazdy, resp. jazdy na bicykli proti smeru jazdy,

Zákaz bezdôvodného zastavenia alebo státia uprostred trate

Zákaz vstupu chodcov,

Zákaz vstupu mimo prevádzkových hodín a na uzavreté trate.

10. Prehlásenie jazdca/návštevníka

Svojim podpisom potvrdzujem a prehlasujem že jazdím v areáli Bike-park Grúniky Sihelné na vlastnú zodpovednosť a som si vedomý všetkých rizík spojených s touto športovou činnosťou,

Prehlasujem, že som sa zoznámil s upozornením a pravidlami prevádzkového poriadku, tieto sa zaväzujem dodržiavať a svoj súhlas ako prejav vôle vyjadrujem kúpou lístka,

Prehlasujem, že som sa s traťami pred jazdou osobne oboznámil a uvedomujem si, že sú rýchle a technicky náročné. Pri každej jazde sa zaväzujem prispôsobiť rýchlosť a techniku jazdy svojim schopnostiam, možnostiam a vlastnostiam trate,

Prehlasujem, že bicykel, ktorý použijem a všetko technicko-materiálne zabezpečenie je v perfektnom technickom stave bez známok poškodení a nadmerného opotrebenia,

Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by predmetnej športovej činnosti bránila alebo ma pri nej inak obmedzovala,

Prehlasujem, že som si vedomý toho, že zodpovedám za akúkoľvek škodu spôsobenú najmä na zdraví alebo majetku, ktoré vzniknú mne, prevádzkovateľovi, alebo tretím osobám pred, počas, či po skončení jazdy.

Prehlasujem, že som poistený pre prípad úrazu.

11. Prevádzková doba

Prevádzková doba v areáli je: Sobota: 12.00 – 17.00 hod., Nedeľa: 11.00 – 17.00 hod.

Prevádzkovateľ si rezervuje právo zmeniť prevádzkovú dobu v prípade nepriaznivého počasia alebo technických obmedzení.

V prípade jazdcov starších ako 15 rokov a mladších ako 18 rokov je potrebné pri prvej návšteve areálu doniesť prehlásenie s podpisom rodiča alebo iného zákonného zástupcu, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený odoprieť jazdcovi prístup na trať.

V prípade jazdcov mladších ako 15 rokov vrátane je potrebné pri prvej návšteve areálu doniesť prehlásenie s podpisom rodiča alebo iného zákonného zástupcu, a zároveň je rodič, resp. iný zákonný zástupca, ktorý podpísal vyhlásenie byť fyzicky prítomný v areáli Bike-park Grúniky Sihelné a dohliadať na správanie a jazdu jazdca v súlade s Prevádzkovým poriadkom, v opačnom prípade je prevádzkovateľ oprávnený odoprieť jazdcovi prístup na trať.

Zakúpením lístka alebo fyzickým vstupom do areálu návštevník vyhlasuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadku, súhlasí s jeho ustanoveniami a zaväzuje sa dodržiavať pravidlá Prevádzkového poriadku a správania sa v cyklistickom areáli, pričom berie na vedomie, že jazdí na vlastnú zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za vzniknutú škodu na majetku a zdraví návštevníkov areálu.

 

V Sihelnom, dňa 03.06.2015

 

_______________________________________________

BIKE – PARK GRÚNIKY SIHELNÉ

HEKO – SDS, s.r.o.

Vladimír Kornhauser